Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • ISK
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SEK
 • CHF
 • TRY
 • JPY
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Език
Меню
Профил
Език

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.shalovete.com

 

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби и ползване на сайта www.shalovete.com (наричан по-долу „Е-магазина“ или „Сайта“).

Настоящите Общи условия са валидни и задължителни за всички потребители, които използват сайта. В случай на несъгласие с което и да било от условията, посочени по-долу, потребителят е длъжен да преустанови използването на сайта.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Чл. 1 Е-магазинът е собственост на „Шаловете“ ООД, с ЕИК: 175348737, със седалище и адрес на управление: обл. София град, общ. Столична, с. Бистрица 1444, район „Панчарево“, улица „Витошко лале“ № 21, (наричано за краткост „Собственик“ или „Търговец“)  представлявано от управителя Вероника Симеонова Пейчева.

Чл. 2 Потребителите могат да се свържат с търговеца чрез използване на посочените в сайта данни за контакт: тел: 02/846 2288, 088 8518 405, email: info@shalovete.com, чрез използване на електронната форма за контакт, като посочат своето име и електронна поща, както и чрез изпращане на писмо по пощенския адрес, посочен по-горе (седалище и адрес на управление).

Чл. 3 В случай на необходимост, потребителите могат да се свържат с компетентните надзорни органи по следния начин:

Комисия за защита на потребителите

            Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

            Тел: 02/933 0565

            Факс: 02/988 4218

            Email: info@kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни

            Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

            Тел: 02/915 3515

            Факс: 02/915 3525

            Email: kzld@cpdp.bg

Чл. 4 (1) По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

(2) Под „Стоки“ се разбират следните стоки, предлагани през Е-магазина:

 • шалове;
 • шапки;
 • ръкавици;
 • чадъри;
 • колани;
 • портфейли;
 • подаръчни ваучери;
 • аксесоари;
 • други стоки.

(3) Под „Производител“ се разбира всяко физическо лице, което:

 1. по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара;
 2. се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката и/или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

(4) Под „Потребител“ се разбира физическо или юридическо лице, което придобива стоки.

(5) Под „Търговец“ се разбира „Шаловете“ ООД, ЕИК 175348737, юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

(6) Под „Потребителски профил“ се разбира информация за потребителя (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-магазина за целите, посочени в настоящите Общи условия.

(7) Под „Продажна цена“ се разбира цена за  бройка или за определено количество стока, включваща ДДС и всички допълнителни такси.

(8) Под „Стока“ се разбира движима материална вещ.

(9) Под „Средство за комуникация от разстояние“ се разбира всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използване за сключване на  договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон, радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

(10) Под „Договор от разстояние“ се разбира всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, вкл. в момента на сключване на договора.

(11) Под „Процедура по алтернативно решаване на спорове“ се разбира процедурата за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от органа за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 5 Съдържанието, графиката, дизайнът и цялостното оформление на сайта са обект на авторско право от страна на собственика на сайта. Потребителите не могат да ги променят, копират или възпроизвеждат по какъвто и да е начин, без изричното писмено съгласие на собственика.

Чл. 6 Потребителите могат да използват функциите и съдържанието на сайта, вкл. да споделят линкове към него, без да ги променят по какъвто и да е начин, без да дължат възнаграждение и при условие, че не се пречи на нормалното функциониране на сайта и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.

 

Чл. 7 Потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила за общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 8 (1) Потребителите могат свободно да преглеждат съдържанието на Е-магазина, стоките, предлагани на него, заедно с характеристиките, описанието, цените, методите за поръчка, доставка, плащане на покупната цена, връщане, както и да се запознаят предварително с настоящите Общи условия.

(2) Е-магазинът е предназначен за навършили пълнолетие (18 години) потребители. Ненавършилите тази възраст могат да преглеждат съдържанието му, но без да предприемат по-нататъшни действия по регистрация и поръчка на дадена стока. Използването на тези допълнителни функции на Е-магазина от потребители, ненавършили 18-годишна възраст може да стане само след изрично съгласие на родител, попечител или настойник.

(3) При поръчка през сайта, потребителите изрично се съгласяват с настоящите Общи условия и се смята, че са запознати с тях, приемат ги и се задължават да ги спазват.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл. 9 Сайтът предлага на своите потребители възможност за регистрация и създаване на собствен потребителски профил. По този начин се създава удобство за потребителите да следят своите поръчки, да преглеждат историята на поръчките си, да правят всяка следваща поръчка по-бързо, лесно и удобно.

Чл. 10 Регистрацията на сайта не е задължителна и такава не се изисква нито за преглеждане съдържанието на сайта, нито за поръчка на избрана стока, предлагана на него. Регистрацията обаче може да даде някои предимства на регистрираните потребители, които поръчват, оценяват или дават ревюта (коментари) на стоки, предлагани на сайта, като по този начин се натрупват „точки“. Всяка точка е равна на 0.20 лв., които в последствие могат да бъдат използвани при следващи поръчки (т.е. използването на точки редуцира цената в зависимост от използвания брой точки).

Чл. 11 (1) Потребителите могат да създадат свой профил в сайта чрез въвеждане на изискуемата информация в частта „Регистрация“, видима в горния ляв ъгъл на началната страница на сайта. За тази цел те предоставят следните данни: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, идентификационен номер/ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ.

(2) Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията му и достъпа до потребителския му профил.

(3) Потребителят посочва парола за отдалечен достъп и носи пълна отговорност за опазването й, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 12 (1) Потребителят изявява желание за сключване на договор чрез поръчка на избрана от него стока, изпратена по електронен път директно до търговеца. Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

(2) Поръчката се прави онлайн на сайта и се регистрира по електронен път от страна на търговеца, който изпраща потвърждение до потребителя на посочения от него имейл адрес.

(3) Освен с горепосочения способ, поръчката може да се потвърди от страна на търговеца и чрез обаждане на посочен от потребителя телефонен номер.

Чл. 13 Комуникацията между търговеца и потребителя във връзка с изпращането и потвърждаването на поръчката и сключването на договора е безплатна за потребителя и същият не дължи разходи за използване на каквото и да е средство за комуникация от разстояние.

Чл. 14 (1) Договорът от разстояние се счита за сключен от момента, в който страните постигнат съгласие по време на осъществената комуникация между тях, при липса на едновременното им физическо присъствие. За такъв момент търговецът счита изричното потвърждаване на поръчката, изпратено до потребителя по имейл. Сключването на договора поражда задължения за търговеца да достави поръчаната стока, а за потребителя – да заплати нейната парична стойност.

(2) Преди натискането на бутона „Финализирай поръчката“, непосредствено до него, на екрана на потребителя се визуализира съобщение, с приемането на което той потвърждава, че разбира, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, ако поръчката бъде потвърдена от търговеца чрез изпращането на имейл до потребителя.

(3) Преди сключването на договора, търговецът предоставя на потребителя, чрез надпис под съответната стока, подробна информация относно основните характеристики и детайлно описание на стоката, вкл. но не само: за кого е подходяща (мъже, жени, деца), размер, цвят, материал и други.

(4) Същата информация търговецът предоставя и в непосредствена близост до бутона „Финализирай поръчката“, чрез който потребителят завършва поръката и я изпраща до търговеца.

Чл. 15 Сайтът не гарантира наличността на поръчаните стоки. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, сайтът, в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и потребителят не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаната стока ще му бъде възстановена в рамките на 14 дни след получаване на обратна връзка от потребителя.

Чл. 16 Комуникацията, сключването на договорите, включително и потвърждаването за сключения договор, се осъществява на български или на английски език, в зависимост от предпочитанията и избора на потребителя.

Чл. 17 (1) Договорите се съхраняват от търговеца в електронен формат на сървъра, поддържан от компанията, която предоставя хостинг услуги на сайта и с която търговецът има сключен договор.

(2) Потребителят има право на достъп до сключения между него и търговеца договор след отправено изрично искане за това под формата на имейл съобщение. Договорът се сключва за изпълнение на конкретна доставка на определена от потребителя стока. Същият се счита за изпълнен и прекратен с получаването на стоката от потребителя и нейното заплащане. След това, за потребителя не съществуват други задължения (освен при упражняване на правото на отказ от договора от разстояние).

 

 1. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл. 18 (1) Цените на стоките се определят от търговеца. Те са посочени отделно за всяка една стока. Цената е крайна и включва ДДС и разходите за доставка на стоката.

(2) Цената на конкретна стока се визуализира непосредствено под нея още преди потребителят да изяви желание за нейната поръчка. Тази цена е за една количествена бройка и не включва дължимите допълнителни такси (доставка).

(3) Крайната цена на стоката (заедно с ДДС и таксата за доставка) се посочва в непосредствена близост до бутона „Финализирай поръчката“, с който се завършва поръчката и същата се изпраща до търговеца.

(4) Цената на доставката е включена към крайното ценообразуване, посочено в предходния член, но се заплаща отделно и в допълнение към цената на стоката.

(5) При поръчка на стоки на стойност над 69 (шестдесет и девет) лева, доставката до офис на Спиди е безплатна. В останалите случаи, когато поръчката е за по-ниска сума, цената на доставката е 3.99 лв. до посочен от потребителя офис на куриера и 5.99 лв. до посочен от него адрес в рамките на цялата страна. При използване на метод за плащане "Наложен платеж" се начислява допълнителна такса "Наложен платеж" в размер на 0.79 лв. При безплатна доставка до офис на Спиди, тази такса не се начислява.

Чл. 19 Крайната цена (включително ДДС и разходите за доставка) могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 1. при доставката (наложен платеж) - в брой от потребителя или от трето лице от името на потребителя. В този случай потребителят заплаща цялата дължима сума директно на куриера при доставката на стоката.
 2. по банков път, чрез превеждане на посочената сума по банковата сметка на „Шаловете“ ООД. Банковата сметка се показва само в случай, че потребителят изрично е посочил тази възможност за негов метод за плащане;
 3. с кредитна или дебитна карта чрез системата на Първа инвестиционна банка (Fibank);
 4. чрез системата за електронни разплащания E-Pay – в този случай е задължително да имате регистрация в системата на  https://www.epay.bg/  и регистрирана карта или микросметка, за да може да бъде осъществено плащането. Ако желаете, можете да се запознаете с Общите условия на E-pay на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front?p=terms
 5. чрез системата на PayPal – при избор на този вариант, прилагат се съответно правилата по предходната точка. Общите условия на PayPal са достъпни на адрес: https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Чл. 20 Публикуваните в сайта цени са обявени в български левове, като сайтът предвижда възможност за тяхното показване с изцяло информативна цел и в евро, долари и други чуждестранни валути. Те са валидни към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото да ги променя по свое усмотрение, по всяко време, без изрично предупреждение. Цените на вече направените и потвърдени поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

 

 1. ПОРЪЧКА

Чл. 21 (1) За да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки, потребителят може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да направи поръчка без регистрация, като предостави само необходимите за доставка информация, а именно: име, адрес и телефон за връзка.

(2) Освен посочените методи за поръчка през сайта, потребителите могат да използват и трети начин за поръчка на стоки чрез влизане с Facebook профил. Това е възможност, която се предоставя на потребителите, с цел по-лесно и бързо боравене със сайта. При избиране на този вариант, потребителите следва да имат създаден профил в социалната мрежа Facebook. След избор на полето „Вход с Facebook” потребителят трябва да въведе имейл адрес или телефонен номер и парола, с които вече е регистриран във Facebook. След успешно въвеждане на желаната идентификация, личните данни на потребителя, посочени в социалната мрежа ще бъдат синхронизирани със сайта. По този начин на потребителя няма да се налага въвеждане на част от информацията, изискуема за поръчка през сайта. Можете да се запознаете с условията на Facebook тук: https://www.facebook.com/legal/terms

(3) Поръчка за покупка на дадена стока, предлагана на сайта, се подава от потребителя като последният извърши последователно следните действия:

 1. Потребителят, след като попадне на уеб страницата www.shalovete.com , има възможност да избира стоки и да ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „Добави в количката“;
 2. При натискане на виртуалния бутон „Количка“, потребителят получава достъп до „Количка“ - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните стоки. Под тази таблица, потребителите имат възможност за въвеждане на специален код („купон“), който им дава отстъпка от цената на избраната стока или безплатна доставка (в случай, че не се прилага чл. 18, ал. 5 от настоящите Общи условия). Този „купон“ може да бъде изпратен на регистрираните потребители от търговеца по имейл, заедно с описание на условията, при които може да се използва, вкл. за какъв период от време, за кои стоки важи, каква трябва да е стойността на поръчката и други;
 3. След определяне на желаното количеството на стоките потребителят продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчка“;
 4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва следните данни: търговска наименование, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
 5. При натискане на бутон „Финализирай поръчката“, последната се счита за извършена и изпратена до търговеца.

Чл. 22 Поръчката поражда действие между страните (търговец и потребител) след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на потребителя със следната информация: наименование и имейл адрес на търговеца, информация за основните характеристики на поръчаната стока, цената, която трябва да заплати потребителят (продажна цена с включен ДДС и цена за доставка), избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура (в случай, че е приложимо) и адрес за доставка.

Чл. 23 Потребителят може да добави желана от него стока в раздел „Любими продукти“, в случай, че има създаден профил. По този начин той може да я поръча на по-късен етап или да я премахне, когато пожелае. Тази възможност не се счита за поръчка на дадената стока.

 

 1. ДОСТАВКА

Чл. 24 (1) Доставката се осъществява едва след изричното потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. В случай, че потребителят се откаже от нея чрез изрично изявление до търговеца, доставката не се осъществява, освен ако същата вече е била инициирана.

 

(2) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка в срок до 4 (четири) работни дни, след потвърждаването на поръчката чрез куриерска фирма „Спиди“ АД.

 

 1. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА И НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 25 (1) Разпоредбите на този раздел и по-специално частта за връщане и рекламация на поръчана, доставена и платена стока, както и разделът „Алтернативно решаване на спорове“, се прилагат само за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Стоката се предава подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 26 Търговецът не отговаря в случай, че потребителят не получи поръчаната от него стока поради виновно поведение на последния, вкл. и когато посочените от потребителя данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 27 Търговецът е длъжен да достави избраната от потребителя стока в качеството, което отговаря най-малко на добрите търговски практики и на договора за продажба.

Чл. 28 Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лица, различно от превозвача (доставчика), получи стоката.

Чл. 29 (1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставката на стоката и се прояви до 2 години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието й.

(2) При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска търговецът да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение на предявяването на рекламации към търговеца, съгласно чл. 112 и сл. от закона.

(3) Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 1. доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

(4) След получаване на стоката потребителят има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(5) В изброените случаи, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина.

(6) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от датата на получаването й. В случай, че потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на потребителя. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. „Проф. Станчо Ваклинов“ № 6 или следния е-mail адрес: info@shalovete.com  Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Е-магазинът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от  датата, на която последният е упражнил някое от правата си на отказ.

(7) Търговецът полага грижа информацията в Е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, а в случай на несъответствие и непълнота на същата, същият следва да отстрани неточностите веднага след констатиране им.

Чл. 30 Търговецът не гарантира, че достъпът до Е-магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Шаловете“ ООД. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

Чл. 31 Търговецът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

 1. ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 Чл. 32 Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, за които собственикът не носи отговорност, вкл. за тяхната безопасност. Те са предоставени само и единствено за улеснение на потребителите и отговорността за тяхното посещение и рисковете от него, се носят от потребителя.

Чл. 33 Въпреки всички положени усилия, с цел безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

Чл. 34 Потребителят се съгласява, че търговецът не носи каквато и да било отговорност, в случай, че потребителят има затруднения или не може да използва по някаква причина услугите на сайта, дори и търговецът да е бил уведомен за тази възможност.

Чл. 35 (1) Търговецът не носи отговорност при промяна на визията на сайта, вкл. графиката, изображенията, съдържанието, изтриването на отделни части, временно или трайно преустановяване функциите на сайта, които могат да доведат до промяна, загуба или повреда в резултат на това.

(2) Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребител или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на търговеца.

Чл. 36 Потребителят носи отговорност за правилното и точното посочване на данните, които се изискват за поръчка и доставка на стоките. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при създаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение и доставка на потребителя.

Чл. 37 В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до собственика. Жалбите или оплакванията се разглеждат в срок от 14 дни, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

 

 1. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 38 (1) Потребителите имат право да се възползват от алтернативно решаване на спорове (АРС), като се свържат с местния компетентен орган, когато не са успели да уредят отношенията си с търговеца.

(2) Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (вкл. продажба от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е изцяло безплатно за страните по него.

(3) Потребителите, решили да отнесат спора си с търговеца до органа за АРС, може да направи това чрез жалба до Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел: 02/9330517 или по имейл: adr.sofia@kzp.bg

(4) Потребителите могат да подадат своята жалба и чрез онлайн системата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове на посочения адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39 Настоящите Общи условия са в сила към м. август 2023 г. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.shalovete.com Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички потребители на сайта. Последните могат да се информират за актуалните Общи условия чрез проверка на сайта.

Чл. 40 Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и търговеца, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

Чл. 41 При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство, дори конкретните клаузи от Общите условия да не са изменени или отменени.

Чл. 42 При възникнал спор между потребител и търговеца по смисъла на настоящите Общи условия, се прилагат тези условия, които са били актуални към момента на възникване на спора, независимо дали след това са били променяни или не по какъвто и да е начин.

Чл. 43 Нищожността на дадена клауза от настоящите Общи условия  не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

Чл. 44 Всички съобщения между търговеца и потребител се извършват в писмена форма, която се счита за спазена при съобщения по имейл или чрез писмо/куриерска пратка с обратна разписка.

Чл. 45 Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения между тях, включително и спорове, породено от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

Чл. 46 За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.