Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CZK
 • DKK
 • HUF
 • ISK
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SEK
 • CHF
 • TRY
 • JPY
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Език
Меню
Профил
Език

Декларация за поверителност на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ „ШАЛОВЕТЕ“ ООД

на сайта www.shalovete.com

Настоящата Декларация за поверителност се създава въз основа на законните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица и на Закона за защита на личните данни (изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019г.), с цел предоставяне на цялата необходима информация към потребителите на сайта www.shalovete.com („сайта“) във връзка със събирането и обработването на техните лични данни, в качеството им на субекти на данни, както и техните права. С използването на сайта и неговите функции, потребителите се съгласяват и изрично приемат техните лични данни да бъдат събирани и обработвани за целите, описани по – долу.

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

 

 1. Настоящата Декларация за поверителност (наричана за краткост „Декларацията“) се изготвя и предоставя от „Шаловете“ ООД, ЕИК 175348737, със седалище и адрес на управление: обл. София град, общ. Столична, с. Бистрица 1444, район „Панчарево“, ул. „Витошко лале“ № 21 (наричан за краткост „Администратор“), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. В случай на необходимост, всеки потребител на сайта може да осъществи връзка с администратора чрез използване на следните данни за контакт, публикувани на сайта и в Общите условия за неговото ползване: тел: 02/846 22 88; 0888 518 405, email: info@shalovete.com или изпращане на запитване чрез онлайн формата на сайта, като посочат име и данни за контакт.

 

 1. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Администраторът събира, обработва, съхранява, предава на трети лица и изтрива лични данни на свои клиенти и потребители на сайта www.shalovete.com  , които в настоящата Декларация имат качеството на „субекти на лични данни“ въз основа на предварително изработени и одобрени процедури и политики във връзка с националните и европейските закони за защита на личните данни.
 2. По – долу субектите на данни могат да се запознаят с целия механизъм на събирането и обработката на техните лични данни, целите и основанията за това, сроковете на съхранение на данните, както и с правата, с които разполагат относно това обработване.

 

 1. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. „Шаловете“ ООД, с контактни детайли посочени по – горе, е търговец и като такъв, в кръга на своята професионална дейност, събира и обработва лични данни, самостоятелно или съвместно с други администратори, обработващи лични данни и/или подизпълнители, данни на свои клиенти, потенциални клиенти и потребители на сайта – всички те субекти на лични данни, за следните цели:
  1. Събиране и обработка на аналитична информация за ползването на сайта;
  2. Управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани стоки, предлагани на сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние;
  3. Установяване на контакт с и обслужване на клиентите, посредством различни способи, чрез предоставени от клиента данни за контакт;
  4. Осчетоводяване и фактуриране на закупените от сайта стоки;
  5. Предотвратяване на данъчни и други измами, изпиране на пари, злоупотреби и други противоправни действия;
  6. Извършване на маркетингови и рекламни проучвания;
 2. „Шаловете“ ООД събира и обработва лични данни на свои клиенти и потенциални такива на следните основания:
  1. Съгласие – при посещение на сайта, както и в случаите, когато за осъществяване на определена цел от дейността на администратора, се налага клиентът да даде своето изрично съгласие. Клиентът има право да откаже да даде или впоследствие да оттегли дадено съгласие, но в този случай „Шаловете“ ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договор. „Шаловете“ ООД предоставя възможност даденото от субекта на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това. 
  2. Договор – при сключен договор от разстояние или при предстоящо сключване на такъв, когато субектът на данни е изявил желание за това. Повече информация относно този вид договор, можете да намерите Общите условия за ползване на сайта.
  3. Законово задължение – поначало „Шаловете“ ООД няма законово задължение за събиране и обработка на лични данни, но в случай на необходимост и когато администраторът е задължен да сътрудничи на държавни органи и институции във връзка с извършваната от него търговска дейност, както и в други случаи, произтичащи от действащото законодателство, той има право да се позове на това основание.

 

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

 

 1. За осъществяване на горепосочените цели от дейността си, администраторът събира следните категории лични данни от субектите на данни:
  1. Аналитични и други информационни данни от НТТР хедъри, бисквитки (за повече информация виж „Политика за „бисквитките“) и други онлайн инструменти;
  2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща - при направено запитване или при поръчка на стоки;
 2. „Шаловете“ ООД не събира и обработва специални категории лични данни („чувствителни“ лични данни). В случай, че това изискване стане необходимо за осъществяване на дейността си, администраторът предварително ще поиска Вашето изрично съгласие за предоставянето на този тип данни.

 

 1. ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. „Шаловете“ ООД, при осъществяване на дейността си, може да предоставя лични данни на следните категории получатели:
  1. Обработващи лични данни, които обработват аналитичните и други информационни данни от НТТР хедъри, „бисквитки“ и други онлайн инструменти, напр. Google Analytics;
  2. Счетоводител или дружество за счетоводни услуги, във връзка с воденето на счетоводната документация за дейността на администратора;
  3. Подизпълнители на администратора, вкл. дружества за куриерски услуги;
  4. Телефонни или онлайн оператори за осъществяване на директна комуникация с клиентите;
  5. Външни лица, които на основание договор, имат задължение за предоставяне на услуги, чрез които могат да имат достъп до лични данни, напр. поддържане на софтуерни, хардуерни и други системни програми и други.

 

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. „Шаловете“ ООД не предава лични данни на трети държави или международни организации.
 2. В случай, че това стане необходимо за осъществяване на дейността си, администраторът се задължава да спазва всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

 

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Вашите лични данни се съхраняват за период, не по–дълъг от необходимия за изпълнение на задълженията по сключения договор, освен в случаите, когато закон изисква съхранение за по – продължителен период.
 2. Личните данни, за които е изтекъл определеният и нужен срок за обработване и съхранение, подлежат на окончателно изтриване.
 3. Някои от сроковете в тази връзка са:
  1. Данни, събирани при посещение на сайта – до оттегляне на съгласието или до изтичане на системните записи на ниво уебхостинг;
  2. При дадено съгласие за обработване – до неговото оттегляне и ако не е налице друго основание, което да налага съхраняване и/или обработване за по – дълъг срок;
  3. При онлайн запитване, отправено до администратора или поръчка на стока – 1 година, считано от датата, на която е приключила окончателно кореспонденцията или от датата на изпълнение на договора за поръчка.

 

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

 1. Във връзка със събирането и обработката на лични данни, администраторът предоставя възможност на своите клиенти при определени условия да се възползват от изчерпателно и подробно посочени в разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 права за:
  • достъп, съгласно чл. 15 от Регламента;
  • коригиране, съгласно чл. 16 от Регламента;
  • изтриване, съгласно чл. 17 от Регламента;
  • ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента;
  • преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента и
  • възражение, съгласно чл. 21 от Регламента.
 2. За упражняването на горепосочените права, субектът на данни не дължи заплащане на администратора. Последният обаче може да начисли такси, когато искането е неоснователно и често повтарящо се. 
 3. Субектът на данни е наясно, че използвайки възможността за регистрация на сайта, отправяне на онлайн запитване, поръчка и доставка на избрани стоки, трябва да предостави известен набор от лични данни, които администраторът е свел до абсолютния минимум, за да може да бъде осъществено по – нататъшна комуникация, получаване на адекватен отговор на запитване и доставка на избраната стока и други.
 4. Субектът се съгласява с това, че предоставянето на лични данни от негова страна не е задължително изискване, необходимо за целите на посещението на сайта, но е задължително при отправянето на онлайн запитване през сайта и поръчването на стоки, тъй като без минималния набор от идентифициращи субекта лични данни, напр. имейл или адрес, администраторът няма да може да отговори на поставените въпроси или да достави поръчана стока.
 5. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, факс: 02/9153 525, email: kzld@cpdp.bg

 

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. „Шаловете“ ООД не използва възможността за автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране по отношение на своите клиенти и потенциални такива с оглед сключването на договор от разстояние. В случай, че това стане необходимо по някаква причина, свързана с осъществяване на дейността си, администраторът се задължава да информира предварително субектите на данни за това. Субектите на данни, от своя страна, имат право на възражение срещу такова обработване, когато има основание за това, когато поражда правни последици за него и по този начин го засяга в значителна степен, вкл. когато неговият законен интерес има превес над този на администратора на лични данни.
 2. С настоящата Декларация, администраторът декларира, че ще обработва събраните лични данни само и единствено за целите, посочени по – горе. Ако администраторът желае да обработва тези данни, за цели, различни от тези, за които първоначално са събрани, последният предварително да получи изричното съгласие за това обработване.